Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA)